TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Phân công nhiệm vụ lãnh đạo
  Thống kê người dùng
  Đang online:
2
  Số lượt truy cập:
2939378
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Giám đốc Nguyễn Thúc Đĩnh: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được HĐND và UBND tỉnh giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Khối tổng hợp, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, công tác quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư phát triển toàn tỉnh, Xúc tiến đầu tư và hợp tác, kinh tế đối ngoại, Thanh tra sở, Văn phòng sở, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; quốc phòng - an ninh, chỉ đạo cải cách hành chính của Sở. Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành thuộc khối tài chính; ngân hàng; Hội Cựu chiến binh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan. Phụ trách theo dõi Thành phố Quy Nhơn và Thị xã An Nhơn và các Ban chỉ đạo có liên quan.

Các Phó giám đốc sở: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Giám đốc Sở, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, cụ thể như sau:

1. Phó giám đốc Nguyễn Thành Hải: Làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết công việc của Sở khi Giám đốc vắng mặt dài ngày. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Công thương, Biển đông hải đảo, chương trình biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phát triển kinh tế biển và vùng ven biển, tái cơ cấu nền kinh tế, Website của Sở; kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA cấp nước và vệ sinh môi trường tỉnh, Giám đốc Ban QLDA JICA tỉnh. Quy hoạch tổng thể các huyện, thành phố và các lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Hội nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan. Trực tiếp phụ trách các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và các Ban chỉ đạo có liên quan.

2. Phó Giám đốc Phạm Đình Tòng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực:  Thông tin truyền thông, Phát thanh - truyền hình, Ban Dân tộc, Chương trình 30a, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Y tế, Khoa học và công nghệ, chương trình bãi ngang ven biển, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chương trình và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng chính sách xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban VSTB phụ nữ tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Quy hoạch tổng thể các huyện và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và các Ban chỉ đạo có liên quan.

Nội dung phân công nhiệm vụ nói trên có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2017.

(Theo Thông báo số 01/TB-SKHĐT ngày 12/01/2015,  Thông báo số 06/TB-SKHĐT ngày 11/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định)  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Công văn và Biểu mẫu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Định và gợi ý định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2045 của Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM

Góp ý dự thảo 02 Nghị định của Chính phủ

Biểu mẫu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW gđ 2016-2020

Mẫu Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và triển khai KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018

Công văn và Biểu mẫu rà soát các quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Biểu mẫu báo cáo hoạt động đấu thầu năm 2017

Công văn và Biểu mẫu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 (lần 2)

Công văn và Biểu mẫu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 (lần 1)

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn 

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA năm 2017

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Mẫu kê khai tài sản năm 2017

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2017

Quyết định công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Công văn 1231/SKHĐT-TH ngày 13/10/2017 và biểu mẫu rà soát Kế hoạch Ngân sách địa phương 2016-2020 (lần 2)

Công văn và Biểu mẫu phân khai NSTW 2018

Công văn báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24 và Nghị quyết số 70

Thông báo nhu cầu và Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công văn hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Biểu mẫu xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 2018

Công văn và biểu mẫu Lập Kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và năm 2018

Dự thảo lần cuối Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định (kèm theo văn bản số 711/SKHĐT-KTN ngày 05/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Công văn và biểu mẫu đề xuất các nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh

Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Công văn và Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở