TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ điện thoại - Email
  Thống kê người dùng
  Đang online:
10
  Số lượt truy cập:
2265783
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

                                                             DANH MỤC ĐIỆN THOẠI - THƯ ĐIỆN TỬ

                                                                       SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I        Lãnh đạo Sở       

1        Nguyễn Thúc Đĩnh          Giám đốc   

          Điện thoại: 3 822 442     Email: dinhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Nguyễn Thành Hải          Phó giám đốc

          Điện thoại: 3 812 006     Email: haint@skhdt.binhdinh.gov.vn

3       Phạm Đình Tòng             Phó giám đốc

          Điện thoại: 3 822 535    Email: tongpd@skhdt.binhdinh.gov.vn

II       Văn phòng Sở (Fax: 056.3 824 509)

1        Trần Minh Thông            Chánh Văn phòng

          Điện thoại: 3 811 181    Email: thongtm@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Đường Tùng Lợi            Phó Chánh Văn phòng       

          Điện thoại: 3 818 669    Email: loidt@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Cao Hoàng Hiếu            Phó Chánh Văn phòng     

          Điện thoại: 3 818 669    Email: hieuch@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Nguyễn Xuân Hoàng     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 669    Email: hoangnx@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Thị Thanh Thảo  Chuyên viên     

          Điện thoại: 3 818 669      Email: thaontt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Trần Thị Minh Nhân       Văn Thư

          Điện thoại: 3 822 628    Email: nhanttm@skhdt.binhdinh.gov.vn

7        Phạm Thị Anh Chúng    NV Phục vụ

          Điện thoại: 3 822 628      

8        Lê Thành Phương          Lái xe

          Điện thoại 3 822 628       

III     Thanh tra Sở                         

1        Trần Vũ Thanh Hùng      Chánh Thanh tra   

          Điện thoại: 3 816 701     Email: hungtvt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Phạm Minh Tiến              Phó Chánh Thanh tra

          Điện thoại: 3 816 701     Email: tienpm@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Trương Ngọc Hưng        Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 701     Email: hungtn@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Huỳnh Lê Quốc Bảo       Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 701     Email: baohlq@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Châu Ngọc Cần              Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 701     Email: cancn@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Đức Dũng          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 820 562      Email: dungnd@skhdt.binhdinh.gov.vn

IV      Phòng Quy hoạch - Kế hoạch Tổng hợp                     

1        Nguyễn Quang Minh      Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 811 757     Email: minhnq@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Nguyễn Thái Hường       Phó Trưởng phòng         

          Điện thoại: 3 816 675     Email: huongnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

3       Lê Nguyễn Chí Cường   Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 822 849     Email: cuonglnc@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Nguyễn Thị Bình              Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 822 849     Email: binhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Hoài Nhân         Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 849     Email: nhannh@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Đoàn Thế Hải                  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 849     Email: haidt@skhdt.binhdinh.gov.vn

7        Đỗ Ngọc Hạnh                 Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 675     Email: hanhdn@skhdt.binhdinh.gov.vn

8        Lê Quang Đạt                  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 849     Email: datlq@skhdt.binhdinh.gov.vn

V       Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành                         

1        Mai Xuân Hạ                   Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 818 217    Email: hamx@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Tô Hiếu Trung                 Phó Trưởng phòng         

          Điện thoại: 3 825 487    Email: trungth@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Hồ Sĩ Bố                          Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 825 487    Email: bohs@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Phạm Thị Khánh Lâm   Chuyên viên

          Điện thoại: 3 825 487    Email: lamptk@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Thành Hưng     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 825 487    Email: hungnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6       Nguyễn Phương Đài    Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 709    Email: dainp@skhdt.binhdinh.gov.vn

VI      Phòng Đăng ký kinh doanh                      

1        Hồ Kim Hạnh                 Trưởng phòng         

          Điện thoại: 3 814 814    Email: hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Trần Văn Trí                   Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 826 083   Email: tritv@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Lê Văn Tú                        Chuyên viên

          Điện thoại: 3 814 814    Email: tulv@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Nguyễn Thế Vũ               Chuyên viên

          Điện thoại: 3 814 814    Email: vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Lê Thành Phong            Chuyên viên

          Điện thoại: 3 826 083    Email: phonglt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Duy Cường      Chuyên viên

          Điện thoại: 3 826 083    Email: cuongnd@skhdt.binhdinh.gov.vn

VII    Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội                     

1        Phan Thanh Sơn            Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 822 820    Email: sonpt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Lê Lâm Ba                       Phó Trưởng phòng

          Điện thoại: 3 822 832    Email: ball@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Phan Văn Toàn              Phó Trưởng phòng

          Điện thoại: 3 822 832    Email: toanpv@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Từ Thị Hoa                      Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 832    Email: hoatt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Vũ Tường         Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 832    Email: tuongnv@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Mai Xuân Khánh             Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 832    Email: khanhmx@skhdt.binhdinh.gov.vn

VIII   Trung tâm Xúc tiến đầu tư                       

1        Nguyễn Bay                    Giám đốc   

          Điện thoại: 3 818 886   Email: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Trần Bửu Ấn                   Phó giám đốc       

          Điện thoại: 3 817 468   Email: antb@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Nguyễn Thị Hồng Sĩ     Phó Giám đốc

          Điện thoại: 3 818 889    Email: synth@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Trương Công Chương  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468    Email: chuongtc@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Lê Thị Hiền                      Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468    Email: hienlt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Thị Mỹ Lệ           Văn thư      

          Điện thoại: 3 818 888    Email: lentm@skhdt.binhdinh.gov.vn

7       Dương Tuấn Linh          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 889    Email: linhdt@skhdt.binhdinh.gov.vn

8       Nguyễn Nhật Trí              Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 889    Email: trinn@skhdt.binhdinh.gov.vn

9      Nguyễn Chí Nghĩa          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 889    Email: nghianc@skhdt.binhdinh.gov.vn

10     Huỳnh Thị Thiện Anh     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 888   Email: anhhtt@skhdt.binhdinh.gov.vn

11     Võ Thành Duy                 Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468   Email: duyvt@skhdt.binhdinh.gov.vn

12     Phạm Thị Hậu                Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 888    Email: haupt@skhdt.binhdinh.gov.vn

13     Lê Anh                             Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 889    Email: anhl@skhdt.binhdinh.gov.vn

IX      Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh                      

1        Trần Đình Luân                Điều phối viên      

          Điện thoại: 3 820 562      

2        Trần Thị Bích Khôi           Văn Thư     

          Điện thoại: 3 820 791

3       Ngô Kim Long                  Lái xe

          Điện thoại: 3 820 562      

X       Ban Quản lý Dự án Jica                           

1        Nguyễn Thị Thanh Thảo    Kế toán       

          Điện thoại: 3 818 669         Email: thaontt@skhdt.binhdinh.gov.vn  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Trung tâm ITA
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở