TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ điện thoại - Email
  Thống kê người dùng
  Đang online:
2
  Số lượt truy cập:
2939262
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

                                                             DANH MỤC ĐIỆN THOẠI - THƯ ĐIỆN TỬ

                                                                       SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I        Lãnh đạo Sở       

1        Nguyễn Thúc Đĩnh          Giám đốc   

          Điện thoại: 3 822 442     Email: dinhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Nguyễn Thành Hải          Phó giám đốc

          Điện thoại: 3 812 006     Email: haint@skhdt.binhdinh.gov.vn

3       Phạm Đình Tòng             Phó giám đốc

          Điện thoại: 3 822 535    Email: tongpd@skhdt.binhdinh.gov.vn

II       Văn phòng Sở (Fax: 056.3 824 509)

1        Trần Minh Thông            Chánh Văn phòng

          Điện thoại: 3 811 181    Email: thongtm@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Đường Tùng Lợi            Phó Chánh Văn phòng       

          Điện thoại: 3 818 669    Email: loidt@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Cao Hoàng Hiếu            Phó Chánh Văn phòng     

          Điện thoại: 3 818 669    Email: hieuch@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Nguyễn Xuân Hoàng     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 669    Email: hoangnx@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Thị Thanh Thảo  Chuyên viên     

          Điện thoại: 3 818 669      Email: thaontt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Trần Thị Minh Nhân       Văn Thư

          Điện thoại: 3 822 628    Email: nhanttm@skhdt.binhdinh.gov.vn

7        Phạm Thị Anh Chúng    NV Phục vụ

          Điện thoại: 3 822 628      

8        Lê Thành Phương          Lái xe

          Điện thoại 3 822 628       

III     Thanh tra Sở                         

1        Trần Vũ Thanh Hùng      Chánh Thanh tra   

          Điện thoại: 3 816 701     Email: hungtvt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Phạm Minh Tiến              Phó Chánh Thanh tra

          Điện thoại: 3 816 701     Email: tienpm@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Trương Ngọc Hưng        Thanh tra viên

          Điện thoại: 3 816 701     Email: hungtn@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Huỳnh Lê Quốc Bảo        Thanh tra viên

          Điện thoại: 3 816 701     Email: baohlq@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Đức Dũng          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 701      Email: dungnd@skhdt.binhdinh.gov.vn

IV     Phòng Đăng ký kinh doanh                      

1        Hồ Kim Hạnh                 Trưởng phòng         

          Điện thoại: 3 814 814    Email: hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Trần Văn Trí                   Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 826 083   Email: tritv@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Nguyễn Thế Vũ              Phó Trưởng phòng

          Điện thoại: 3 826 083    Email: vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Lê Văn Tú                        Chuyên viên

          Điện thoại: 3 814 814    Email: tulv@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Lê Thành Phong            Chuyên viên

          Điện thoại: 3 811 224    Email: phonglt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Duy Cường      Chuyên viên

          Điện thoại: 3 811 224    Email: cuongnd@skhdt.binhdinh.gov.vn

V        Phòng Tổng hợp, Quy hoạch                   

1        Nguyễn Quang Minh      Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 822 849     Email: minhnq@skhdt.binhdinh.gov.vn

2       Lê Nguyễn Chí Cường   Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 816 675     Email: cuonglnc@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Nguyễn Thị Bình              Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 816 675     Email: binhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Lê Quang Đạt                  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 675     Email: datlq@skhdt.binhdinh.gov.vn

5       Châu Ngọc Cần              Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 675     Email: cancn@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Vũ Tường         Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 675    Email: tuongnv@skhdt.binhdinh.gov.vn

VI       Phòng Kinh tế ngành                         

1        Mai Xuân Hạ                   Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 818 217    Email: hamx@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Hồ Sĩ Bố                         Phó Trưởng phòng 

          Điện thoại: 3 825 487    Email: bohs@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Phạm Thị Khánh Lâm   Chuyên viên

          Điện thoại: 3 825 487    Email: lamptk@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Nguyễn Thành Hưng     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 825 487    Email: hungnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Nguyễn Phương Đài    Chuyên viên

          Điện thoại: 3 816 709    Email: dainp@skhdt.binhdinh.gov.vn

6      Nguyễn Chí Nghĩa          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 825 487    Email: nghianc@skhdt.binhdinh.gov.vn

VII      Phòng Khoa giáo, Văn xã                  

1        Phan Thanh Sơn            Trưởng phòng      

          Điện thoại: 3 822 820    Email: sonpt@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Lê Lâm Ba                       Phó Trưởng phòng

          Điện thoại: 3 822 832    Email: ball@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Phan Văn Toàn              Phó Trưởng phòng

          Điện thoại: 3 822 832    Email: toanpv@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Từ Thị Hoa                     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 832    Email: hoatt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Mai Xuân Khánh             Chuyên viên

          Điện thoại: 3 822 832    Email: khanhmx@skhdt.binhdinh.gov.vn

VIII     Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

1        Tô Hiếu Trung                Phó Trưởng phòng phụ trách        

          Điện thoại: 3 811 757    Email: trungth@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Nguyễn Thái Hường      Phó Trưởng phòng         

          Điện thoại: 3 811 757     Email: huongnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Nguyễn Hoài Nhân         Chuyên viên

          Điện thoại: 3 811 757     Email: nhannh@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Đoàn Thế Hải                  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 811 757     Email: haidt@skhdt.binhdinh.gov.vn

5       Đỗ Ngọc Hạnh                 Chuyên viên

          Điện thoại: 3 811 224     Email: hanhdn@skhdt.binhdinh.gov.vn

IX       Trung tâm Xúc tiến đầu tư                       

1        Nguyễn Bay                    Giám đốc   

          Điện thoại: 3 818 886   Email: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn

2        Trần Bửu Ấn                   Phó giám đốc       

          Điện thoại: 3 817 468   Email: antb@skhdt.binhdinh.gov.vn

3        Nguyễn Thị Hồng Sĩ     Phó Giám đốc

          Điện thoại: 3 818 889    Email: synth@skhdt.binhdinh.gov.vn

4        Trương Công Chương  Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468    Email: chuongtc@skhdt.binhdinh.gov.vn

5        Lê Thị Hiền                      Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468    Email: hienlt@skhdt.binhdinh.gov.vn

6        Nguyễn Thị Mỹ Lệ           Kế toán      

          Điện thoại: 3 818 888    Email: lentm@skhdt.binhdinh.gov.vn

7       Dương Tuấn Linh          Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 889    Email: linhdt@skhdt.binhdinh.gov.vn

8       Nguyễn Nhật Trí              Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 883    Email: trinn@skhdt.binhdinh.gov.vn

9     Huỳnh Thị Thiện Anh     Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 888   Email: anhhtt@skhdt.binhdinh.gov.vn

10     Võ Thành Duy                 Chuyên viên

          Điện thoại: 3 817 468   Email: duyvt@skhdt.binhdinh.gov.vn

11     Phạm Thị Hậu                Văn thư

          Điện thoại: 3 818 888    Email: haupt@skhdt.binhdinh.gov.vn

12     Lê Anh                             Chuyên viên

          Điện thoại: 3 818 888    Email: anhl@skhdt.binhdinh.gov.vn

13       Ngô Kim Long                  Lái xe    

X       Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh                      

1       Đường Tùng Lợi             Kế toán   

         Điện thoại: 3 818 669    Email: loidt@skhdt.binhdinh.gov.vn

XI      Ban Quản lý Dự án Jica                           

1       Nguyễn Thị Thanh Thảo    Kế toán       

         Điện thoại: 3 818 669         Email: thaontt@skhdt.binhdinh.gov.vn  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Công văn và Biểu mẫu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Định và gợi ý định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2045 của Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM

Góp ý dự thảo 02 Nghị định của Chính phủ

Biểu mẫu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW gđ 2016-2020

Mẫu Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và triển khai KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018

Công văn và Biểu mẫu rà soát các quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Biểu mẫu báo cáo hoạt động đấu thầu năm 2017

Công văn và Biểu mẫu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 (lần 2)

Công văn và Biểu mẫu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 (lần 1)

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn 

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA năm 2017

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Mẫu kê khai tài sản năm 2017

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2017

Quyết định công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Công văn 1231/SKHĐT-TH ngày 13/10/2017 và biểu mẫu rà soát Kế hoạch Ngân sách địa phương 2016-2020 (lần 2)

Công văn và Biểu mẫu phân khai NSTW 2018

Công văn báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24 và Nghị quyết số 70

Thông báo nhu cầu và Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công văn hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Biểu mẫu xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 2018

Công văn và biểu mẫu Lập Kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và năm 2018

Dự thảo lần cuối Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định (kèm theo văn bản số 711/SKHĐT-KTN ngày 05/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Công văn và biểu mẫu đề xuất các nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh

Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Công văn và Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở