TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4316499
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 11/03/2019.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 23/08/2018 về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các thủ tục và biểu mẫu hướng dẫn:

♦ Chuẩn bị hồ sơ:

- Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ, in trên giấy A4, không viết tay, không đóng gáy, không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp) để phục vụ cho việc quét hồ sơ;

- Người thành lập doanh nghiệp, hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ theo quy định.

-  Người thành lập doanh nghiệp, hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ theo quy định NỘP HỒ SƠ TẠI QUẦY SỐ 08 - TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH - 127 HAI BÀ TRƯNG - QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

I/    Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

1. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập DNTN (tải tại đây)

2. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu  (tải tại đây)

3. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tải tại đây)

4. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên (tải tại đây)

5. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty hợp danh (tải tại đây)

6. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty cổ phần (tải tại đây)

7. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện  (tải tại đây)

8. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (tải tại đây)

9. Thông báo về sử dụng, thay đổi và hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện (tải tại đây)

10. Hồ sơ tổ chức lại doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập (Tải tại đây)

II/    Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Tải tại đây)

2. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Tải tại đây)

3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (Tải tại đây)

4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (Tải tại đây)

5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Tải tại đây)

6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tải tại đây)

7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (Tải tại đây)

8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

9. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Tải tại đây)

10. Đăng ký thay đổi đối công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Tải tại đây)

11. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

- Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH (Tải tại đây)

- Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần (Tải tại đây)

- Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty 1TV, công ty cổ phần (Tải tại đây)

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH (Tải tại đây)

III/    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Tải tại đây)

2. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (Tải tại đây)

3. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Tải tại đây)

4. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (Tải tại đây)

5. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (Tải tại đây)

6. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền (Tải tại đây)

7. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Tải tại đây)

IV/    Các thủ tục khác

1. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

2. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Tải tại đây)

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

4. Giải thể doanh nghiệp (Tải tại đây)

5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

6. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

        7. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

        V/   Thủ tục công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

        VI/      Các căn cứ pháp lý:

         1. Luật Doanh nghiệp 2014 (Tải tại đây)

         2. Luật Đầu tư 2015 (Tải tại đây)

         3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

         4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

         5. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp  (Tải tại đây)

         6. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  (Tải tại đây)
         7.  Nội dung các biểu mẫu hướng dẫn đối với tất cả các trường hợp nêu trên  (đề nghị tải tại đây).

         8. Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Tải tại đây)

♦ Quy định về phí, lệ phí đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp khi thành lập mới và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 47/2019-TT-BTC (Tải biểu phí tại đây)

 Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc cần trao đổi thêm xin liên hệ trực tiếp với phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định. ĐC: 35 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3814814 - 0256. 3826083  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở