TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn bản mới
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4365367
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Sau đây là một số điểm mới của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (sau đây gọi là Thông tư 02):

1. Quy định tại phần lời của Thông tư 02         

 Thông tư bao gồm 03 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 07 điều, khoản tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Trong đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư 02 có quy định về việc ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Như vậy, từ ngày 11/3/2019, doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần sử dụng các mẫu văn bản tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh quy định tại khoản 1 Điều 1 nêu trên, các điều, khoản được sửa đổi, bổ sung còn lại trong nội dung Thông tư 02 không phải quy định pháp lý mới mà chủ yếu là điều chỉnh quy định tại Thông tư cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

 

Đa số các điều, khoản của Thông tư 02 là điều chỉnh lại trích yếu từ Nghị định 78/2015/NĐ-CP thành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

2. Một số điểm mới trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02

Ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư là 89 biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp (bổ sung 01 biểu mẫu so với Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Những thay đổi tại hệ thống biểu mẫu không quá lớn, nhưng được đánh giá là cần thiết, nhằm vừa đảm bảo việc không tạo ra sự lúng túng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp khi phải tiếp cận với hệ thống biểu mẫu mới, vừa đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 vẫn giữ kết cấu của hệ thống biểu mẫu cũ tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, và không thay đổi số thứ tự của từng biểu mẫu.

 

Hệ thống biểu mẫu của Thông tư 02 vẫn giữ nguyên kết cấu so với Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

2.1. Đối với các văn bản do doanh nghiệp phát hành

2.1.1. Chỉ rõ thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là không bắt buộc

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 chỉ rõ: thông tin nào doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai, sẽ được ghi chú (nếu có) (hình minh họa).

Đối với các thông tin khác không ghi chú (nếu có), thì doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai đầy đủ.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai đối với các trường thông tin được chú thích  (nếu có)

2.1.2. Bỏ khối thông tin “Các giấy tờ gửi kèm” trong ở cuối các văn bản

 

Doanh nghiệp không còn phải liệt kê các giấy tờ gửi kèm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

2.1.3. Bổ sung thêm nội dung đề nghị đăng công bố trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và các thông báo khác

Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay trong Giấy đề nghị, Thông báo, mà không cần gửi kèm Giấy đề nghị đăng công bố theo mẫu II-25.

 

Nội dung đề nghị đăng công bố được tích hợp vào Giấy đề nghị, Thông báo

2.1.4. Bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (I-1 đến I-5)

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Do vậy, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 đến I-5) đã bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp.

 

Thông tin về doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ KD

2.1.5. Sửa đổi tại Danh sách thành viên, Danh sách cổ đông (I-6 đến I-9):

 

(1) Bổ sung thêm hướng dẫn kê khai về thời điểm góp vốn của thành viên, cổ đông:

“- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời điểm góp vốn”.

(2) Bổ sung thêm hướng dẫn về chữ ký của thành viên, cổ đông: Chữ ký của thành viên: Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Như vậy, khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông không bắt buộc phải ký tên trong Danh sách thành viên, cổ đông trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2.1.6. Sửa đổi biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (II-1)

Thông tư 02 đã thay đổi hình thức kê khai khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Theo quy định cũ (tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), doanh nghiệp cần kê khai lại toàn bộ thông tin về ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi. Điều này tạo ra nhiều bất cập, khó khăn cho cả Phòng Đăng ký kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp.

Do vậy, tại Thông tư 02, việc kê khai thông tin về ngành, nghề kinh doanh được thay đổi theo hướng: doanh nghiệp kê khai cụ thể (1) ngành, nghề kinh doanh được bổ sung; (2) ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký với cơ quan ĐKKD; (3) ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi nội dung chi tiết.

 

Mẫu II-1: sửa đổi cách kê khai thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Lưu ý:

- Trường hợp DN thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, DN kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

2.1.7. Thông báo tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký

(1) Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (II-21), các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp cũng đồng thời tạm ngừng hoạt động cùng với doanh nghiệp

 

Sửa đổi trong mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Như vậy, sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, toàn bộ đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ chuyển sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh đồng thời với doanh nghiệp.

(2) Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (II-21): Thông tư 02 bổ sung nút tích để doanh nghiệp lựa chọn: Sau khi DN quay trở lại hoạt động, CN/VPDD/DDKD vẫn tiếp tục tạm ngừng hay quay lại hoạt động đồng thời với DN.

 

Sửa đổi trong mẫu Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ có 2 tình huống: (1) chuyển sang tiếp tục hoạt động đồng thời với doanh nghiệp, hoặc (2) vẫn tạm ngừng kinh doanh.

2.1.8. Tích hợp các khối thông tin theo hướng giảm khối lượng thông tin doanh nghiệp cần kê khai:

(1) Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luât, đồng thời là người quản lý doanh nghiệp: doanh nghiệp chỉ cần kê khai theo mẫu II-2 (và đánh dấu vào nút tích) mà không cần kê khai mẫu II-1.

 

(2) Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, dẫn đến thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế: doanh nghiệp chỉ cần kê khai tại phần “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính” (và đánh dấu vào nút tích), không cần kê khai tại “Thông tin đăng ký thuế”.

 

2.2. Văn bản do hộ kinh doanh phát hành:

Bổ sung thêm nội dung:

- Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: chọn một trong các chủ thể: cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình

- Thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh.

 

2.3. Thông tin đăng ký thuế:

Tại Thông tư 02, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bãi bỏ các thông tin sau:

- Đăng ký xuất khẩu;

- Các loại thuế phải nộp

- Ngành nghề kinh doanh chính (do thông tin này được chuyển sang khối thông tin về NNKD).

Bên cạnh đó, DN cần kê khai thêm thông tin về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khi thành lập doanh nghiệp (khi có nhu cầu thay đổi thông tin này, doanh nghiệp có thể thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, sử dụng mẫu II-1):

 

Trên đây là một số điểm mới nổi bật được sửa đổi tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Do vậy, đề nghị doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn


Phòng ĐKKD  (Cập nhật ngày 13-03-2019)    Các tin liên quan:
  Biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới áp dụng từ ngày 11/03/2019 (04-03-2019)
  Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. (18-01-2019)
  Những điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (10-09-2018)
  Tỉnh Bình Định ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn (24-08-2018)
  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (22-05-2018)
  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở