TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn bản mới
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4365372
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

Ảnh minh họa

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết về định mức cho hoạt động quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công theo điểm đ Khoản 3 Điều 55 của Luật Quy hoạch.

Về phạm vi điều chỉnh, định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo hai giai đoạn: Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch.

Định mức cho hoạt động quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng; Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT được chọn áp dụng quy định của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh  quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Định mức quy định tại Thông tư là định mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.

Định mức cho quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở ngành chuẩn, vùng chuẩn, tỉnh chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch, trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản thì áp dụng định mức theo quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo 2 giai đoạn:

Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: Định mức cho hoạt động trực tiếp và Định mức cho hoạt động gián tiếp.

Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Định mức cho hoạt động trực tiếp; Định mức cho hoạt động gián tiếp; Định mức cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất; Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược.

Định mức cho hoạt động trực tiếp

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tổng thể quốc gia được quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch không gian biển quốc gia được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch vùng chuẩn được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tỉnh chuẩn được quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho các hoạt động gián tiếp

Định mức cho các hoạt động gián tiếp trong lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch và lập hợp phần quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến; Tổ chức thẩm định; Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; Công bố quy hoạch; Khảo sát thực tế;  Quản lý chung.

Định mức cho hoạt động thẩm định các nội dung tại Điều 32 Luật Quy hoạch được quy định tại Phụ lục XI.

Định mức chi tiết cho từng hoạt động gián tiếp được xác định theo khối lượng cần thiết trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT cũng quy định định mức cho lập hợp phần quy hoạch, xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch. Theo đó, định mức cho lập hợp phần quy hoạch chuẩn trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được quy định tại Phụ lục IX của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho xây dựng nội dung đề xuất chuẩn đưa vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh được quy định tại Phụ lục X của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Hướng dẫn áp dụng định mức cho lập hợp phần quy hoạch tại Phụ lục II; xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Đối với định mức cho hoạt động điều chỉnh quy hoạch thì định mức cho từng hoạt động điều chỉnh đối với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc quyết định áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.

Nguồn: baodautu.vn


HSB  (Cập nhật ngày 19-07-2019)    Các tin liên quan:
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch (09-05-2019)
  Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (13-03-2019)
  Biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới áp dụng từ ngày 11/03/2019 (04-03-2019)
  Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. (18-01-2019)
  Những điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (10-09-2018)
  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở