Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Thứ tư - 11/09/2019 19:28
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Sau đây là một số điểm mới của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (sau đây gọi là Thông tư 02):
Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

1. Quy định tại phần lời của Thông tư 02         

 Thông tư bao gồm 03 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 07 điều, khoản tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Trong đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư 02 có quy định về việc ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Như vậy, từ ngày 11/3/2019, doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần sử dụng các mẫu văn bản tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh quy định tại khoản 1 Điều 1 nêu trên, các điều, khoản được sửa đổi, bổ sung còn lại trong nội dung Thông tư 02 không phải quy định pháp lý mới mà chủ yếu là điều chỉnh quy định tại Thông tư cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

 

Đa số các điều, khoản của Thông tư 02 là điều chỉnh lại trích yếu từ Nghị định 78/2015/NĐ-CP thành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

2. Một số điểm mới trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02

Ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư là 89 biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp (bổ sung 01 biểu mẫu so với Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Những thay đổi tại hệ thống biểu mẫu không quá lớn, nhưng được đánh giá là cần thiết, nhằm vừa đảm bảo việc không tạo ra sự lúng túng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp khi phải tiếp cận với hệ thống biểu mẫu mới, vừa đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 vẫn giữ kết cấu của hệ thống biểu mẫu cũ tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, và không thay đổi số thứ tự của từng biểu mẫu.

 

Hệ thống biểu mẫu của Thông tư 02 vẫn giữ nguyên kết cấu so với Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

2.1. Đối với các văn bản do doanh nghiệp phát hành

2.1.1. Chỉ rõ thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là không bắt buộc

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 chỉ rõ: thông tin nào doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai, sẽ được ghi chú (nếu có) (hình minh họa).

Đối với các thông tin khác không ghi chú (nếu có), thì doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai đầy đủ.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai đối với các trường thông tin được chú thích  (nếu có)

2.1.2. Bỏ khối thông tin “Các giấy tờ gửi kèm” trong ở cuối các văn bản

 

Doanh nghiệp không còn phải liệt kê các giấy tờ gửi kèm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

2.1.3. Bổ sung thêm nội dung đề nghị đăng công bố trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và các thông báo khác

Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay trong Giấy đề nghị, Thông báo, mà không cần gửi kèm Giấy đề nghị đăng công bố theo mẫu II-25.

 

Nội dung đề nghị đăng công bố được tích hợp vào Giấy đề nghị, Thông báo

2.1.4. Bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (I-1 đến I-5)

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Do vậy, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 đến I-5) đã bổ sung thêm thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp.

 

Thông tin về doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ KD

2.1.5. Sửa đổi tại Danh sách thành viên, Danh sách cổ đông (I-6 đến I-9):

 

(1) Bổ sung thêm hướng dẫn kê khai về thời điểm góp vốn của thành viên, cổ đông:

“- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời điểm góp vốn”.

(2) Bổ sung thêm hướng dẫn về chữ ký của thành viên, cổ đông: Chữ ký của thành viên: Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Như vậy, khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông không bắt buộc phải ký tên trong Danh sách thành viên, cổ đông trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2.1.6. Sửa đổi biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (II-1)

Thông tư 02 đã thay đổi hình thức kê khai khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Theo quy định cũ (tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), doanh nghiệp cần kê khai lại toàn bộ thông tin về ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi. Điều này tạo ra nhiều bất cập, khó khăn cho cả Phòng Đăng ký kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp.

Do vậy, tại Thông tư 02, việc kê khai thông tin về ngành, nghề kinh doanh được thay đổi theo hướng: doanh nghiệp kê khai cụ thể (1) ngành, nghề kinh doanh được bổ sung; (2) ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký với cơ quan ĐKKD; (3) ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi nội dung chi tiết.

 

Mẫu II-1: sửa đổi cách kê khai thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Lưu ý:

- Trường hợp DN thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, DN kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

2.1.7. Thông báo tạm ngừng kinh doanh – tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký

(1) Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (II-21), các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp cũng đồng thời tạm ngừng hoạt động cùng với doanh nghiệp

 

Sửa đổi trong mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Như vậy, sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, toàn bộ đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ chuyển sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh đồng thời với doanh nghiệp.

(2) Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (II-21): Thông tư 02 bổ sung nút tích để doanh nghiệp lựa chọn: Sau khi DN quay trở lại hoạt động, CN/VPDD/DDKD vẫn tiếp tục tạm ngừng hay quay lại hoạt động đồng thời với DN.

 

Sửa đổi trong mẫu Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ có 2 tình huống: (1) chuyển sang tiếp tục hoạt động đồng thời với doanh nghiệp, hoặc (2) vẫn tạm ngừng kinh doanh.

2.1.8. Tích hợp các khối thông tin theo hướng giảm khối lượng thông tin doanh nghiệp cần kê khai:

(1) Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luât, đồng thời là người quản lý doanh nghiệp: doanh nghiệp chỉ cần kê khai theo mẫu II-2 (và đánh dấu vào nút tích) mà không cần kê khai mẫu II-1.

 

(2) Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, dẫn đến thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế: doanh nghiệp chỉ cần kê khai tại phần “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính” (và đánh dấu vào nút tích), không cần kê khai tại “Thông tin đăng ký thuế”.

 

2.2. Văn bản do hộ kinh doanh phát hành:

Bổ sung thêm nội dung:

- Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: chọn một trong các chủ thể: cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình

- Thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh.

 

2.3. Thông tin đăng ký thuế:

Tại Thông tư 02, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bãi bỏ các thông tin sau:

- Đăng ký xuất khẩu;

- Các loại thuế phải nộp

- Ngành nghề kinh doanh chính (do thông tin này được chuyển sang khối thông tin về NNKD).

Bên cạnh đó, DN cần kê khai thêm thông tin về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khi thành lập doanh nghiệp (khi có nhu cầu thay đổi thông tin này, doanh nghiệp có thể thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, sử dụng mẫu II-1):

 

Trên đây là một số điểm mới nổi bật được sửa đổi tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Do vậy, đề nghị doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện
Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1023 | lượt tải:179

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1045 | lượt tải:167

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 943 | lượt tải:163

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 1476 | lượt tải:531

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 3979 | lượt tải:1514
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập313
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm183
  • Hôm nay87,137
  • Tháng hiện tại1,322,060
  • Tổng lượt truy cập54,208,221
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây