Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba - 10/10/2023 08:45
Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 3 năm (2021, 2022, 2023) ước đạt 6,61%.
Tốc độ tăng GRDP của tỉnh 3 năm 2021 2023
Tốc độ tăng GRDP của tỉnh 3 năm 2021 2023
Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid19 chưa có tiền lệ, nhưng với sự nổ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, của dân và quân trong tỉnh, Bình Định đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực:
- Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân 3 năm (2021, 2022, 2023) ước tăng 6,61%. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.348 USD.
- Thu ngân sách trên địa bàn ước cả năm 2023 khoảng 13.650 tỷ đồng.
- Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 2 năm rưỡi là 3.749,3 triệu USD, đạt 62,49% so với chỉ tiêu đề ra.
- Tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP ước bình quân 3 năm đạt 44,3%.
- Tỷ lệ đô thị hóa đến tháng 6 năm 2023 đạt 46,3%.
- Đến tháng 6 năm 2023, đã có 84 xã/tổng số 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề ước đến tháng 6 năm 2023 đạt 60,74% so tổng lao động toàn xã hội.
- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số cả năm 2023 ước đạt 96,07%.
- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đến tháng 6 năm 2023 là 148.170 người, chiếm tỷ lệ 17,66% lực lượng trong độ tuổi lao động; năm 2023 ước đạt 18,27%.
- Tiếp tục duy trì 100% trạm y tế xã có bác sỹ.
- Tiếp tục duy trì 100% tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
- Đến tháng 6 năm 2023, số trường đạt chuẩn quốc gia là 415/626 trường, chiếm tỷ lệ 66,3%.
- Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.432 lao động.
- Đến cuối năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều tỉnh còn 9,04%, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 2,30% so với cuối năm 2021.
- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số.
- Đến tháng 6 năm 2023, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 10,8%.
- Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2022 đạt 56,92%.
- Tiếp tục duy trì 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, có 31,7% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung.
- Đến tháng 6 năm 2023, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 81,09%.
- Đến tháng 6 năm 2023, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 82,8%.
- Đến cuối năm 2022, tỷ lệ chất thải công nghiệp được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường đạt 100%.
1. Sản xuất nông nghiệp:
Triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu quả, bước đầu hình thành các vùng sản xuất và chăn nuôi tập trung; các chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản được rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước tăng 3,18%.
Giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp năm 2021 tăng 3,55%; năm 2022 tăng 2,98%, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,85%. Năng suất cây trồng, vật nuôi tăng trưởng khá; tập trung phát triển các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, theo hướng quy mô trang trại, an toàn sinh học. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi được đẩy mạnh.
Ngành thủy sản tiếp tục phát triển; đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn và đầu tư hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá giúp công tác dịch vụ hậu cần tại các cảng cá đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt đánh bắt, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; áp dụng công nghệ tiên tiến để quản lý, vận hành tàu cá và đánh bắt thủy sản nhằm thực hiện nghiêm quy định của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) được tập trung triển khai quyết liệt, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản và tăng sản lượng, chất lượng trong khai thác thủy sản. Đã xây dựng các vùng nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, khu sản xuất nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035; đến cuối năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,92%. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường tiếp tục được tăng cường; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chú trọng.
Đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời có kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các xã, huyện sớm thực hiện hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.
Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 217 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh (6 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 177 sản phẩm đạt hạng 3 sao); 12 sản phẩm đặc trưng của các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có gắn với tên địa danh.
2. Sản xuất công nghiệp:
Đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất các khu chức năng trong Khu kinh tế Nhơn Hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, hiện nay đã đủ điều kiện thu hút đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 14 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất công nghiệp 5.702,38 ha; 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.095,24  ha.
Tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung  chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, tìm kiếm mở rộng thị trường; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh… Nhiều cụm, điểm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả.
Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may, bia, sản xuất dăm gỗ, sản xuất và phân phối điện giữ vững tốc độ tăng trưởng; một số dự án đầu tư mới có quy mô và công suất lớn đưa vào hoạt động sản xuất góp phần tăng năng lực sản xuất và duy trì tốc độ trăng trưởng chung của ngành. Tuy nhiên, trong năm 2023, nhiều ngành công nghiệp chủ lực truyền thống của tỉnh như gỗ, dệt may, ..gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2021 tăng 10,93%, năm 2022 tăng 9,29%, 6 tháng đầu năm tăng 3,49%; chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 6,56%, năm 2022 tăng 7,05% và 6 tháng đầu năm 2023 tăng 0,08%.
Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, đã thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào các khu chức năng, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, một số dự án công nghiệp đã và đang được triển khai xây dựng. Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp có 395 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 145.711 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 47.570 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33% tổng vốn đăng ký); trong đó, có 38 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 824 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18%/năm, chiếm trên 38% so với toàn tỉnh.
3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính:
Hạ tầng thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh đầu tư xây dựng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng trưởng khá. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với kiểm tra việc bán hàng theo giá niêm yết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến tháng 6 năm 2023 đạt 3.749,3 triệu USD.
Đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm, bước đầu đã định vị được một số sản phẩm du lịch đặc thù và tạo lập được thương hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định ngày càng có sức thu hút và lan tỏa. Khách du lịch đến tỉnh và doanh thu du lịch hàng năm tăng khá; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện; nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành và đi vào hoạt động; một số dự án có quy mô đầu tư lớn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thu hút 24 dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn với tổng vốn đầu tư khoảng 52.888 tỷ đồng; tạo nền tảng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có sự tăng trưởng khá, hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao). Các dịch vụ tín dụng - ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác không ngừng phát triển cả về lượng và chất.
4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 42.366 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 44,5% GRDP, năm 2022 đạt 46.892 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 44,2% GRDP, 6 tháng năm 2023 ước đạt 17.499,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,8% GRDP.
Đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình giao thông trọng điểm như Tuyến đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh); mở rộng đường vào sân bay Phù Cát…; đang chỉ đạo đẩy nhanh các công trình trọng điểm khác Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh; Đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới), đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân; một số tuyến đường kết nối như: tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tuyến đường kết nối phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), qua địa bàn huyện Phù Mỹ, tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong…; đồng thời triển khai hiệu quả Đề án sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1A, giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn hiện hệ thống giao thông trên địa bàn đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đầu tư sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước: Đã bàn giao đưa vào sử dụng hồ chứa nước Đồng Mít và hệ thống kênh tưới, các hồ chứa thuộc dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8; đập dâng Đức Phổ, Lão Tâm; khởi công xây dựng các công trình thủy lợi khác: Đập dâng Phú Phong; kênh tiêu ba huyện; hệ thống tiêu thoát lũ Sông Dinh; sửa chữa nâng cấp các hồ chứa trong Dự án đảm bảo an toàn hồ chứa tại các huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn (6 hồ), phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (02 hồ); phía Nam huyện Phù Mỹ và Phù Cát (05 hồ); hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá; đập ngăn mặn An Mỹ; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi La Tinh, đập dâng Hà Thanh 1; triển khai thiết kế cơ sở Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021 - 2025 (12 hồ. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025, góp phần làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn. Tiếp tục xây dựng và hiện đại hóa trung tâm hậu cần nghề cá Tam Quan; cải tạo, nâng cấp khu neo đậu Tam Quan; khu neo đậu đầm Đề Gi.
Hạ tầng y tế, giáo dục và văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư. Một số công trình quan trọng đã được đầu tư xây dựng; đồng thời tiếp tục củng cố, đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế, giáo dục và văn hóa xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân
5. Phát triển các thành phần kinh tế:
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo đúng lộ trình, đồng thời quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả. Kinh tế tư nhân, hộ gia đình tiếp tục phát triển khá và chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế; phong trào khởi nghiệp diễn ra sôi nổi khắp các địa phương trong tỉnh. Trong hai năm rưỡi qua, có khoảng 2.741 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 29.225,2 tỷ đồng.
Kinh tế hợp tác tiếp tục được đổi mới về hình thức tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều lao động và đã trở thành đơn vị kinh tế quan trọng ở địa phương. Toàn tỉnh hiện có 247 hợp tác xã, với tổng vốn hoạt động là 4.081,6 tỷ đồng, doanh thu hàng năm ước đạt 755,46 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 33,05 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động là 4,06 triệu đồng/người/tháng.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng; đã tập trung mở rộng, kết nối hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường công tác rà soát, hoàn thiện cơ chế, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước, khu vực và thế giới. Trong hai năm rưỡi qua, có 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký mới 80,91 triệu USD; nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 86 dự án, với số vốn đăng ký 1,13 tỷ USD.
6. Phát triển các khu vực trong tỉnh:
Khu vực đô thị: Từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo    quy hoạch, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo đô thị văn minh, từng bước hiện đại. Hạ tầng đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư xây dựng, nâng cấp; một số cụm công nghiệp, làng nghề được hình thành; thương mại, dịch vụ phát triển; văn hoá - xã hội có tiến bộ; thành phố Quy Nhơn đã được đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng, các trung tâm thương mại, dịch vụ,... bước đầu phát huy vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh. Đến tháng 6 năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa đạt 46,3%; tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 81,09% (Quy Nhơn đạt trên 99%); tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt 77% (Quy Nhơn đạt 100%).
Khu vực đồng bằng, trung du: Hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh cây lương thực, cây công nghiệp; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại. Một số cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các cơ sở dịch vụ, thương mại được xây dựng, khôi phục, phát triển, đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các khu vực, địa phương tiếp tục được đầu tư xây dựng, 100% số thôn có điện lưới, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Hầu hết các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn đã được bê tông hóa.
Khu vực miền núi: Đã tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: điện, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt... Đến nay, 100% các xã miền núi đều có điện lưới quốc gia và đường bê tông đến trung tâm xã. Các chính sách trợ giá, trợ cước, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở... tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Khu vực biển và ven biển: Đã rà soát quy hoạch phát triển đô thị và các điểm dân cư khu vực biển và ven biển bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhằm ổn định đời sống của người dân, từng bước hình thành các đô thị ven biển( ). Bên cạnh đó, các tuyến giao thông ven biển, hệ thống điện lưới quốc gia, hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, kết cấu hạ tầng nghề cá và nuôi trồng thủy sản được tập trung đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với việc quy hoạch, bố trí dân cư khu vực biển và ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tuyến biển. Tiềm năng kinh tế biển và khu vực ven biển được khai thác hợp lý.
7. Về văn hóa - xã hội:
7.1 - Hoạt động văn hóa, thông tin - truyền thông, thể dục -  thể thao
Hoạt động văn hóa, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình có nhiều tiến bộ. Công tác bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích văn hóa, lịch sử, di tích cách mạng, kháng chiến và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn được quan tâm đầu tư. “Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu. Các hoạt động lễ hội được duy trì và tổ chức thường xuyên tại các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân cũng như quảng bá văn hóa, du lịch Bình Định. Hoạt động báo chí, truyền thông đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể dục - thể thao được mở rộng và đạt kết quả bước đầu. Đã chú trọng đầu tư phát triển các bộ môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh đi đôi với phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng.
7.2 - Về giáo dục - đào tạo; phát triển nguồn nhân lực
Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở được duy trì vững chắc; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo phát triển cả về chất và lượng. Công tác quản lý giáo dục, nhất là hoạt động dạy và học ở các cấp học, bậc học có chuyển biến tích cực.
Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp học các cấp tiếp tục phát triển.  Chủ trương xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; phong trào toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo ngày càng sâu rộng. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh tiếp tục được quan tâm. Các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tiếp tục được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Chính sách đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao tiếp tục phát huy tác dụng; kịp thời sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
7.3 - Khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hóa, cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hệ sinh thái khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ; phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa với nòng cốt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tiến đến từng bước hình thành Trung tâm trí tuệ nhân tạo; Bình Định tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2021 là 33,18%; năm 2022 là 41,95%. Tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh năm 2021 là 7,5%, năm 2022 là 11,5%.
Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian qua được tỉnh quan tâm chú trọng. Cương quyết không thu hút, cấp phép các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, thường xuyên tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm khai thác, chế biến khoáng sản, rác sinh hoạt - công nghiệp... Cụ thể hóa và lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện rà soát, di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
7.4 - Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc bà mẹ, trẻ em
Các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân có nhiều tiến bộ. Mức hưởng thụ các dịch vụ y tế của Nhân dân ngày càng tăng, đặc biệt là trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đến nay, số giường bệnh kế hoạch của toàn tỉnh là 5.395 giường, đạt 35,8 giường/vạn dân, tăng 325 giường bệnh so với năm 2020 (có 5.070 giường, đạt 34,0 giường/vạn dân), có 8,6 bác sĩ/ vạn dân. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tiếp tục được chú trọng; tính đến tháng 6 năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,22% dân số.
Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em( ); chuyển hướng chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh. Các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh.
7.5 - Giải quyết các vấn đề xã hội
Các chủ trương, chính sách hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ cho người dân được thực hiện kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách ưu đãi người có công đạt kết quả tích cực( ). Huy động được các nguồn vốn xã hội cho công tác giảm nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều đến cuối năm 2022 còn 9,04%, giảm 2,30% so với cuối năm 2021. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Các chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và bảo vệ quyền trẻ em được quan quân thực hiện. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh. Đời sống đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh ổn định và có bước cải thiện, trong đó có các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.
8. Về quốc phòng - an ninh:
Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp về tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023.
Công tác nắm tình hình được các lực lượng phối hợp chặt chẽ; kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, các hội, nhóm chống đối, âm mưu lật đổ chính quyền. Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tuyến miền núi, tuyến biển... luôn được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố; từng bước nâng cao chất lượng tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Công tác quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia    tích cực, có hiệu quả các hoạt động cứu trợ, cứu nạn, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
9. Về xây dựng quan hệ đối ngoại:
Quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước và các tổ chức, địa phương trên thế giới được đạt nhiều kết quả tích cực; các hoạt động đối ngoại được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định; cơ chế phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được đảm bảo; hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, giao lưu văn hóa, hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Bình Định được đẩy mạnh; công tác thông tin đối ngoại được duy trì, chất lượng được nâng lên, góp phần củng cố, nâng cao và mở rộng hợp tác với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước; đồng thời, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến các đối tác trong và ngoài nước.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 621 | lượt tải:81

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 702 | lượt tải:102

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 633 | lượt tải:95

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 772 | lượt tải:289

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 2655 | lượt tải:1113
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập344
  • Máy chủ tìm kiếm140
  • Khách viếng thăm204
  • Hôm nay67,737
  • Tháng hiện tại317,678
  • Tổng lượt truy cập35,649,031
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây